Bakgrund till ansökan

Våren 2019 gjorde Arboga kommun en utredning av skolverksamheten som mynnande ut i olika förslag om omorganisation.  En grupp engagerade föräldrar satte sig in i utredningen. Genom politikermöten och dialog framfördes betydelsen och utvecklingspotentialen med skolan. Närmiljön möjliggör inslag av både natur och idrott i den pedagogiska verksamheten.  Medborgarförslaget ”Bevarande av Medåkers skola så att en profilering kan ske” som innebar en profilering mot idrott och natur, lämnades in till Kommunfullmäktige under september 2019. 

Flera kommuninvånare närvarade på Kommunfullmäktiges möte och ifrågasatte en eventuell nedläggning av skolan, utan att få gehör. När det stod klart att samtliga framlagda förslag till Kommunfullmäktige innebar nedläggning av Medåkers skola startade arbetet med ett folkinitiativ för att få till en folkomröstning om skolans bevarande. 

Resultatet var tydligt, under en veckas tid skrev ca 20 % av alla röstberättigade i Arboga kommun på namninsamlingen. Då en folkomröstning endast är rådgivande, var risken för nedläggning fortfarande aktuell och därför behövdes ett parallellspår i form av en friskoleansökan.

En ekonomisk förening för Medåkers Friskola bildades i januari 2020
och en ansökan om att starta fristående grundskola lämnades in till Skolinspektionen den 27 januari 2020.

På grund av Covid-19 beslutade Kommunfullmäktige att skjuta folkomröstningen till hösten 2020,
men den 14 maj 2020 valde KF att föregå folkomröstning och ta beslut på nedläggning av den kommunala skolan i Medåker.
Nedläggningen trädde i kraft direkt efter vårterminens slut, 2020.

Därmed står det klart att det som först var ett parallellspår, nämligen att starta en fristående grundskola, nu är huvudspåret för en existerande skola i Medåker.

I juni 2020 gav Skolinspektionen avslag på den ekonomiska föreningens ansökan om att starta en fristående grundskola. Den ekonomiska föreningen arbetade intensivt med att lösa orsakerna till avslagen ansökan och kunde den 2 juli 2020 sända in ett yttrande där samtliga punkterna var utredda. 

Skolinspektionen godtog yttrandet delvis, men vidhöll att de ekonomiska förutsättningarna för att köpa skolfastigheten och starta skolan inte var tillräckligt styrkta. Föreningen valde då att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten, som den 16 september 2020 gav Medåkers Friskola ekonomiska förening rätt i frågan. Detta innebar att Skolinspektionens avslag upphävdes och Skolinspektionen ombads fortsätta sin behandling av ansökan.

Måndagen den 21 september kom så äntligen det historiska beslutet från Skolinspektionen: ansökan om att starta fristående grundskola i Medåker beviljas! 

Medåkers Friskola startade höstterminen 2021.