Bokningsvillkor för uthyrning av gymnstikhall

 1. Den som hyr lokal ska ha fyllt 20 år. Den ansvariga personen kallas
  nedan hyresgäst.
 2. Nyckel kvitteras ut och återlämnas till Johan Johansson.
 3. Hyresgästen ansvarar för de utkvitterade nycklarna. Om
  utkvitterade nycklar förkommer eller lämnas tillbaka för
  sent debiteras en kostnad på 500 kronor.
 4. Hyresgästen/ledaren ansvarar för att ingen obehörig vistas i
  lokalen under upplåtelsetiden.
 5. Hyresgästen får inte utnyttja lokalerna till annat än vad som är
  överenskommet.
 6. Hyrd anläggning/hall får inte överlåtas till någon annan utan
  medgivande från Medåkers friskola ekf.
 7. Hyresgästen ansvarar för att söka de eventuella tillstånd som
  behövs för varje arrangemang.
 8. Det är hyresgästens/ledarens ansvar att ta del av och följa gällande
  föreskrifter för utrymning vid brand eller brandfara.
  Nödutgångar får aldrig blockeras och får endast öppnas vid akut
  fara. Vid övernattning i lokalen ska räddningstjänst kontaktas och
  deltagarlista upprättas.
 9. Om hyresgästen orsakar falskt brand- eller inbrottslarm debiteras
  hyresgästen för de faktiska kostnaderna.
 10. Om hyresgästen orsakar brand- eller inbrottslarm på grund av
  ovarsamhet debiteras hyresgästen för de faktiska kostnaderna.
 11. Om hyresgästen upptäcker brister, skadegörelse eller om lokalen är
  ostädad när man anländer till lokalen ska detta meddelas till Medåker friskola
  info@medakersfriskola.se snarast.
 12. Hyresgästen ansvarar för att deltagarna följer riktlinjer och de
  ordningsföreskrifter som finns, samt att lokaler och lokalernas
  egendom inte förstörs eller skadas.
 13. Om skador uppkommit under hyrestillfället ska detta meddelas
  så snart som möjligt. Vid skador
  som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen
  den faktiska kostnaden.
 14. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda
  tillhörigheter till lokalen.
 15. I inomhushallar får bara rena gymnastikskor avsedda för
  inomhusbruk användas.
 16. Rökning, alkoholförtäring samt all användning av drog- och
  dopingklassade produkter är förbjudet i anläggningarna/hallarna.
 17. Fotografering och filmupptagning får inte ske i omklädningsrum
  utan den enskildes samtycke.
 18. Djur får inte medföras eller vistas i anläggningarna/hallarna.
 19. Vid övernattning ska räddningstjänst kontaktas och deltagarlista
  upprättas. Vaktmästare på skolan kontaktas för
  information om utrymningsrutiner, möblering samt återställande
  av lokalen.
 20. Hyresgästen/ledaren ställer i ordning samt grovstädar hela lokalen
  inklusive omklädningsrum. Om detta inte sker tas den faktiska
  kostnaden ut.
 21. Hyresgästen/ledaren lämnar lokalen sist och ansvarar för att dörrar
  och fönster är stängda, att all utrustning är placerad på angiven
  plats samt att lokalen är låst.
 22. Vid längre bokningar så faktureras hyran terminsvis i förskott.
 23. Vid avbokning återbetalas 50% av återstående tid.

Städrutin efter arrangemang
 Samla ihop allt skräp från planen, omklädningsrum,
toaletter, duschar och korridorer i sopsäckar och kasta på angiven
plats.
 Sopa eller städa av planen.
 Sopa omklädningsrum.
 Ställ aldrig material/redskap framför nödutgångar eller
brandredskap.
 Återställ flyttade redskap till dess riktiga plats.
 Lås alla dörrar, stäng fönster och kranar.