Personal

Rektor

Michael Deubler

michael.deubler@medakersfriskola.se
070-597 10 22

Just nu pågår rekrytering av all personal till Medåkers Friskola.
Vi ser med glädje fram emot att få presentera all personal när rekryteringsprocesserna är klara.

Vår vision

Medåkers Friskola är ett småskaligt alternativ där varje elevs unika potential blir tillgodosett. Det finns en naturlig samverkan mellan åldrarna i en liten skola, vilket ökar elevernas acceptans av olikheter. Pedagogerna skapar tillsammans i lärarteamet en engagerande miljö för lärande och har därigenom utrymme för egna initiativ och för kreativitet med fokus inom natur och idrott. Naturen är nära och genomsyrar pedagogiken. Konstaterade positiva effekter av undervisning utomhus är förbättrad koncentrationsförmåga, arbetsminne och studiemotivation. Likaså mindre stress och bättre skolresultat. Rörelse och aktivitet är integrerat i den lärande miljön. Medåkers Friskola stimulerar och ger förutsättningar för mer rörelse hos barn, för att skapa sunda vanor och ge en grund för fortsatt idrottande längre upp i åldrarna.

Som ett nav på landsbygden, samverkar Medåkers Friskola med både närings- och föreningsliv. Skolan skapar en mötesplats mellan funktionerna på landsbygden och ger eleverna en helhetssyn. Alla eventuella vinstmedel återinvesteras i barnen och lärarna – för att uppfylla skolans huvudsakliga syfte: att vara en arbetsmiljö där både elever och pedagoger lär och utvecklas samt känner glädje, trygghet och gemenskap.