Synpunkter och klagomål

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål

Det ska vara enkelt att lämna synpunkter, klaga eller ge beröm till verksamheterna inom Medåkers Friskola och fritidshem. Ansvaret för att rutinerna följs ligger på rektor/skolchef.

Inlämning av synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål kan lämnas enligt:

  • Muntligt eller skriftligt till rektor eller annan personal på skolan. Kontaktuppgifter till rektor framgår på sidan: Kontakt. Kontaktuppgifter till övrig personal finns i Skolappen. Klagomålet dokumenteras alltid.
  • E-post till Medåkers Friskola ekonomisk förenings styrelse. Kontaktuppgifter framgår på sidan: Kontakt. 
  • Skriftligen på papper i Medåkers Friskolas brevlåda/postgång till Medåkers Friskola. Adressuppgifter framgår på sidan: Kontakt.
  • Skriftligen på papper inlämnat till medarbetare i verksamhet.

Följande uppgifter ska finnas:

  • Namn på den som ställer synpunkt/klagan
  • Datum för upprättandet av synpunkt/klagan
  • Kontaktuppgifter till den som ställer synpunkt/klagan
  • Vad och vilken verksamhet som synpunkten/klagomålet handlar om

Hantering av synpunkter/klagomål

Synpunkten/klagomålet går till rektorn. Om synpunkt kommer in via post ska den som lämnat synpunkten få en återkoppling via post, telefon eller e- post inom fem arbetsdagar. Skickas en synpunkt in via e-post ska återkoppling ske inom tre arbetsdagar.

Svaret lämnas av rektorn eller av den verksamhet som synpunkten avser.

Svaret ska innehålla ett tack för synpunkten, ett svar på eventuella frågor och en beskrivning av hur synpunkten hanteras.

Svaret bör även innehålla mer information i form av länk till webbplats eller telefonnummer till kontaktperson där så är lämpligt.

Om synpunkten kräver en åtgärd av något slag, ska den som skickat in synpunkten få ett svar om hur synpunkten hanterats inom tio arbetsdagar.

Om den person som lämnat in synpunkten inte är nöjd med svaret från rektorn, kan hen vända sig till styrelsen. På så sätt får den som lämnat in en synpunkt svar direkt från verksamheten och det finns en instans till att vända sig till om personen inte är nöjd med svaret.

Uppföljning

Synpunkterna och eventuella åtgärder redovisas halvårsvis i styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening.