Medåkers Friskola

Medåkers Friskola är ett småskaligt alternativ för elever och föräldrar i Västra Mälardalen – en skola där barn får vara barn. Engagerade pedagoger väcker nyfikenheten att lära till liv och skolan arbetar medvetet med att lära tillsammans över åldersgränserna. Naturen är nära och genomsyrar pedagogiken. Rörelse och aktivitet är integrerat i den lärande miljön.

Natur och idrott för livslångt lärande

Friskolan vill stimulera och ge förutsättningar för mer rörelse hos barn, för att skapa sunda vanor och ge en grund för fortsatt idrottande längre upp i åldrarna.

Vistelse i naturen och koppling till naturen genomsyrar pedagogiken. Konstaterade positiva effekter av undervisning utomhus är förbättrade koncentrationsförmåga, arbetsminne och studiemotivation. Likaså mindre stress och bättre skolresultat.

Skog och idrottsplats ligger i direkt anknytning till skolan. Skolan samarbetar med idrottsföreningar för möjligheten att prova på olika idrottsgrenar.

Ingen vanlig friskola

Alla eventuella vinstmedel återinvesteras i skolan.

Varje elevs unika potential blir tillgodosett då varje elev blir sedd i de små klasserna. Friskolan har färre elever i varje klass än genomsnittet.

Det finns en naturligt samverkan mellan åldrarna i en liten skola, vilket ökar elevernas acceptans av olikheter och skapar ett positivt mönster av samarbete över gränserna.

Medåkers Friskola är en likvärdig skola och uppfyller Skolverkets krav på lika tillgång till utbildning och lika kvalitet på utbildning.

Levande landsbygd

Skolan är ett nav på landsbygden. Den bidrar till inflyttning och skapar gemenskap över gränserna.

Medåkers Friskola samverkar med både föreningsliv och näringsliv för att finna synergier och skapa mötesplatser.

En landsbygdsskola är en förutsättning för ett rikt föreningsliv på landet, vilket skapar ett viktigt utbud av fritidsaktiviteter åt alla.

Många utredningar pekar på att den viktigaste pusselbiten för en levande landsbygd är närvaron av en skola på bygden.

Fakta om Medåkers Friskola

Medåkers Friskola ekonomisk förening står som huvudman för friskolan och är politiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades i januari 2020 och är huvudman för Medåkers Friskola – en fristående grundskola med inriktning på natur och idrott, med årskurserna F-6.

Skolfastigheten ligger mitt i Medåker, ca 10 km norr om Arboga. 

 Medåkers Friskola startade höstterminen 2021.