Uthyrning av gymnstikhall.

 1. Den som hyr lokal ska ha fyllt 20 år.
 2. Nyckel kvitteras ut och återlämnas till Johan Johansson, om man inte har kommit överens om annat. Nyckel ska återlämnas enligt överenskommelse. 
 3. Hyresgästen ansvarar för de utkvitterade nycklarna. Om utkvitterade nycklar förkommer debiteras en kostnad på 500 kronor.
 4. Hyresgästen/ledaren ansvarar för att ingen obehörig vistas i lokalen under upplåtelsetiden.
 5. Hyresgästen får inte utnyttja lokalerna till annat än vad som är överenskommet.
 6. Hyrd anläggning/hall får inte överlåtas till någon annan utan medgivande från Medåkers friskola.
 7. Hyresgästen ansvarar för att söka de eventuella tillstånd som behövs för varje arrangemang.
 8. Det är hyresgästens/ledarens ansvar att ta del av och följa gällande föreskrifter för utrymning vid brand eller brandfara.
  Nödutgångar får aldrig blockeras och får endast öppnas vid akut fara. 
 9. Om hyresgästen orsakar falskt brand- eller inbrottslarm debiteras hyresgästen för de faktiska kostnaderna.
 10. Om hyresgästen orsakar brand- eller inbrottslarm på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen för de faktiska kostnaderna. 
 11. Om hyresgästen upptäcker brister, skadegörelse eller om lokalen är ostädad när man anländer till lokalen ska detta meddelas till Sandra Johansson.
 12. Hyresgästen ansvarar för att deltagarna följer riktlinjer och de ordningsföreskrifter som finns, samt att lokaler och lokalernas egendom inte förstörs eller skadas. 
 13. Om skador uppkommit under hyrestillfället ska detta meddelas Johan Johansson så snart som möjligt. Vid skador som uppkommit på grund av ovarsamhet debiteras hyresgästen den faktiska kostnaden.
 14. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen.
 15. I inomhushallar får bara rena gymnastikskor avsedda för inomhusbruk användas.
 16. Rökning, alkoholförtäring samt all användning av drog- och dopingklassade produkter är förbjudet i anläggningarna/hallarna.
 17. Fotografering och filmupptagning får inte ske i omklädningsrum utan den enskildes samtycke.
 18. Djur får inte medföras eller vistas i anläggningarna/hallarna.
 19. Vid övernattning ska räddningstjänst kontaktas och deltagarlista upprättas. Vaktmästare på respektive skola kontaktas för information om utrymningsrutiner, möblering samt återställande av lokalen. 
 20. Hyresgästen/ledaren ställer i ordning samt grovstädar hela lokalen inklusive omklädningsrum. Om detta inte sker tas den faktiska kostnaden ut.
 21. Hyresgästen/ledaren lämnar lokalen sist och ansvarar för att dörrar och fönster är stängda, att all utrustning är placerad på angiven plats samt att lokalen är låst.  
 22. Hyra faktureras i samband med uthyrning av lokal, vid längre uthyrningar så faktureras det månadsvis.
  220kr tim vardagar 18,00 – 22,00.
  220kr tim helger 06,00-22,00 Alt. 800kr heldag.
  Medlemmar i Medåkersfriskola ekf. 170kr tim.

Städrutin

 • Samla ihop allt skräp från planen, omklädningsrum, toaletter, duschar och korridorer i sopsäckar och kasta på angiven plats.
 • Sopa eller städa av planen.
 • Sopa omklädningsrum.
 • Ställ aldrig material/redskap framför nödutgångar eller brandredskap.
 • Återställ flyttade redskap till dess riktiga plats.
 • Lås alla dörrar, stäng fönster och kranar.

Vad gör jag om brandlarmet går?

Varna  Omgivningen om att brand eller annan akut händelse inträffat.  Ropa och försök ta hjälp av andra. Ge order, fördela uppgifter.
Rädda De som är i omedelbar fara. Utrym lokalen. Samling sker på förutbestämd plats utanför lokalen.
Larma Ring 112, svara på SOS-operatörens frågor, du är på Tåbyvägen 2, 732 96 Arboga.
Släck Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden kan du påbörja släckningsarbetet. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Använd handbrandsläckare.  

Möt brandkåren Möt brandkåren med information. Avvakta besked.